• iconTerazije 27/II, Beograd
 • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 63 401 462

Osnovna obuka za posrednika - Medijatora

Kategorija
Obuka za posrednika - Medijatora
Predavači
 • Teacher
  Jelena Žarić Kovačević
  Teacher
  Ivan Milojić
Courses

Kako da postanete medijator - posrednik u rešavanju sporova, za samo 5 dana?

Medijacija je alternativni način za rešavanje sporova i delatnost kojoj će se okrenuti mnogi pravni sistemi. Može se obavljati kao zanimanje ili kao dodatna delatnost. Osnovna obuka za sticanje znanja potrebnog za dobijanje licence od Ministarstva pravde obuhvata teorijsku nastavu, vežbe na praktičnim primerima i testiranje, posle kog se dobija Uverenje o završenoj obuci, koje je jedan od uslova za sticanje prava na bavljenje medijacijom.

Uslove za obavljanje delatnosti propisuje Zakon o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) :

- da je lice završilo osnovnu obuku

- da je lice državljanin Republike Srbije

- da lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje

ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja

- da je poslovno sposobno

- da ima najmanje visoku stručnu spremu (180 espb)

- da ima dozvolu za posredovanje (izdaje Ministarstvo pravde po dobijanju Uverenja o završenoj obuci)

- da je upisano u Registar posrednika (Registar vodi Ministarstvo pravde)

Na obuci koja traje 5 dana, u trajanju od 17h do 21h svakoga dana, upoznacete se sa zakonskom regulativom, osnovnim obeležjima posredovanja, pravima i obavezama medijatora, fazama postupka i etičkim kodeksom, kao i sa veštinama koje će vam koristiti u budućem radu. Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl.gl. RS br. 146/2014) i predstavlja jedan od uslova za dobijanje dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Predavači su licencirani medijatori - advokati, sudije ili stručnjaci iz drugih oblasti (privreda, medicina itd), koji će odgovoriti na potrebe polaznika i svojim primerima iz prakse upotpuniti obuku.

Program obuke se sastoji iz:

 • Alternativno rešavanje sporova - pojam i vrste (jedan čas);

 • Pojam posredovanja i istorijski razvoj (jedan čas);

 • Uporednopravna rešenja i odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (jedan čas);

 • Osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka (jedan čas);

 • Etička pitanja u posredovanju - konflikti interesa i načelo poverljivosti (jedan čas).

 • Pojam posrednika - ko može da bude posrednik - uslovi, sklonosti i veštine za bavljenje ovim poslom (jedan čas);

 • Način utvrđivanja podobnosti slučajeva za posredovanje i upućivanje na posredovanje (jedan čas);

 • Priprema posredovanja - utvrđivanje uslova za početak posredovanja (jedan čas);

 • Postupak posredovanja (dva časa):

  1. 1. Započinjanje posredovanja (otvaranje i predstavljanje),
  2. 2. Istraživanje (identifikacija problema i interesa),
  3. 3. Pregovaranje (razvijanje procesa pregovaranja, iznalaženja mogućih rešenja)
  4. 4. Okončanje postupka (sporazum ili obustava).

 • Uvodno izlaganje posrednika (predstavljanje stranama i obaveštavanje o postupku);

 • Dogovor o pravilima postupka i ponašanja;

 • Uzimanje uvodne izjave strana u postupku, način slušanja uvodnih izjava i podsticanje strana da ih saopšte;

 • Način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u zajedničkim i odvojenim razgovorima;

 • Veština slušanja;

 • Veština postavljanja pitanja;

 • veština prikupljanja informacija.

 • Veština identifikovanja problema strana, njihovih pobuda i interesa;

 • Veština identifikovanja tačke konflikta;

 • Veština identifikovanja razloga za prekid komunikacije;

 • Veština identifikovanja jakih pozicija i slabosti obe strane;

 • Veština pregovaranja;

 • Veština iznalaženja opcija za sporazum;

 • Veština iznalaženja predloga za sporazum, a da se pri tom ne nametne rešenje;

 • Veština formulisanja sporazuma.

 • Praktične vežbe;

 • Ocenivanje polaznika.

Instructor
Jelena Žarić Kovačević
Master pravnih nauka

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nisu, na kome stekla i zvanje master pravnih nauka. Po zanimanju advokat. Od 2012. do 2016. obavljala funkciju zamenik Sekretara skupstine grada Nisa, gde stice iskustvo u radu u lokalnoj samoupravi.

Ivan Milojić iz Knjaževca, rođen u Knjaževcu 14.05.1984. godine, sa prebivalištem u Knjaževcu u ul. Cara Lazara 26, sudija Osnovnog suda u Nišu.           

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu je upisao 2003. godine i isti završio 17.09.2010. godine sa opštim uspehom 7.61.( sedam i 61/100).  Na pravnom fakultetu u Nišu kandidat je pohađao smer međunarodno pravne grupe, bio višegodišnji učesnik takmičenja u besedništvu gde je osvajao brojne nagrade i priznanja. Na pravnom fakultetu u Nišu kandidat je uspešno završio i kurs eristike.

Učesnik je brojnih savetovanja pod okriljem Pravosudne akademije i Privrednog apelacionog suda u oblasti privrednih sporova i izvršenja, kao i godišnjih savetovanja privrednih sudova na Zlatiboru.

Poseduje sertifikat o posebnim znanjima iz oblasti prava deteta.

 Poseduje sertifikat o završenoj osnovnoj obuci za posrednika.

Od stupanja na funkciju sudije, od 17.01.2019 do 31.12.2019. godine, kandidat je postupao kao sudija parničnog odeljenja i kao predsednik IPV veća u izvršnom postupku.

Kandidat je, pored poslova sudije, u info-službi za medijaciju Osnovnog suda u Nišu kao medijator sproveo i oko 70 medijacija do danas.

Aktuelno, postupa u materiji porodičnih sporovima i kao koordinator info-službe za medijaciju Osnovnog suda u Nišu.

Karakteristike obuke

 • Trajanje : 25h
 • Modula : 5
 • Testova : 1
 • Polaznika po grupi : 6 do 8 ljudi
Cena : 30.000 RSD Prijavi se

Proveri svoje znanje

Testiraj se